Práva pacientů

Posted in on 09 Lis 2014

Psaná práva pacientů jsou dnes k dispozici téměř ve všech zdravotnických zařízeních, jejich respektování však v praxi pokulhává. Víte vlastně, jaká jsou?

Mnohdy je třeba překonat stereotypy historicky hluboce zakořeněné. Příkladem může být průběh lékařských vizit, kdy jsou informace o druhu nemoci a zdravotním stavu pacienta sdělovány a diskutovány na více lůžkových pokojích před ostatními „spolu pacienty“ upozorňuje prof. MUDr. Josef Vymazal, náměstek pro zdravotní péči..

Kde a jak si stěžovat?

Především by vás jako pacienta měli zdravotníci o vašich právech poučit pokaždé, když se s vámi něco děje – od obyčejného braní krve přes hospitalizaci až po operaci a její rizika. To platí i v plastické chirurgii.

Kromě přesného výčtu, který by měl být vyvěšen v písemné formě, je to především právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování péče formou písemnou nebo ústní , současně vědět kam a na koho se obrátit v případě, že nebudete s péčí spokojeni.

„Zdravotníkům jsou práva pacientů všeobecně známá, avšak k jejich důslednému naplnění mají zdravotníci ještě poměrně dlouhou cestu“ přiznává profesor Vymazal, náměstek pro zdravotní péči.

Zvyk je železná košile. Změňme ho

Otázkou je, zda jsou podmínky k respektování práv pacientů vždy v konkrétním zařízení adekvátní. „Mnohde jsou k vidění ještě jména pacientů na vývěskách na nemocničních chodbách. Pacientům jsou běžně navrhovány postupy léčby či možná řešení, avšak pacient je s nimi seznamován formálně pouze předáním písemné informace bez dostatečného vysvětlení a ověření, zda pacient navrženým postupům porozuměl,“ upozorňuje dále na typicky zakořeněné postupy náměstek Vymazal

A jaká jsou vaše práva?

 • Na ohleduplnou a taktní péči zdravotníků s respektováním vašich hodnot, životních zvyků, duchovních potřeb a náboženského přesvědčení
 • Na poskytnutí odborné péče pouze kvalifikovanými pracovníky nemocnice. Pokud některé činnosti budou provádět osoby v odborném zácviku, máte právo na to být upozorněn a případně možnost s takovým postupem nesouhlasit
 • Na péči s respektem k vašemu soukromí zejména v průběhu klinických vyšetřovacích a léčebných výkonů i v průběhu transportu. Můžete vyžadovat soukromí před dalšími zaměstnanci nemocnice, před jinými pacienty
 • Máte právo na ochranu všech údajů o vaší osobě – je povinností zdravotníků pokládat informace o vašem zdravotním stavu včetně vašich identifikačních údajů za důvěrné
 • Máte právo na informace o povaze vašeho onemocnění, o navržených léčebných postupech, o výsledcích léčby včetně neočekávaných výsledků
 • Máte právo podílet se na rozhodování o péči, která vám bude poskytnuta, pokud o to budete mít zájem. Nemusíte se na těchto rozhodnutích podílet osobně, ale máte možnost zvolit si pro tento účel příbuzného, přítele nebo jinou osobu.
 • Máte právo určit osoby, kterým budou poskytovány informace o vašem zdravotním stavu
 • Máte nárok, aby bylo respektováno vaše právo rozhodnout o tom, které informace o vašem zdravotním stavu a za jakých okolností mohou být sděleny dalším osobám, včetně vašich rodinných příslušníků
 • Máte právo být srozumitelně poučen o všech prováděných výkonech – výkon se neprovede, pokud s tím nebudete souhlasit. Toto se však netýká situace, kdy je výkon nutno provést pro akutní ohrožení vašeho života nebo zdraví a nebudete schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu souhlas vyjádřit.
 • Máte právo odmítnout navrženou léčbu se současným poučením o důsledcích tohoto odmítnutí
 • Máte právo vyjádřit nespokojenost s průběhem poskytování péče formou písemnou nebo ústní , současně vědět kam a na koho se můžete obrátit v případě, že nebudete s péčí spokojeni. Připomínky je vhodné sdělit vedoucímu pracoviště (primáři nebo vrchní sestře oddělení ). Pokud nebudou vaše připomínky či přání respektována je dále vhodné se písemně či telefonicky obrátit na ředitele zdravotnického zařízení event. Oddělení kvality konkrétního zařízení .
 • Máte právo být seznámen s rozsahem své odpovědnosti za vaše osobní věci, pokud nemocnice přijme odpovědnost za vaše osobní věci, jsou její pracovníci povinni přijmout opatření zabraňující ztrátě nebo jejich zcizení.
 • Máte právo na včasnou diagnostiku a léčbu bolesti. Je třeba včas upozornit ošetřující personál a to zejména v případě, kdy léčba bolesti je neúčinná nebo nedostatečná.
 • Máte právo znát jména všech osob, které se podílejí na poskytování zdravotní péče. Přítomnost osob, které se nepodílejí na poskytování zdravotní péče (studenti a stážisté) musí být pacientem předem odsouhlasena. Přitom váš případný nesouhlas s přítomností těchto osob není důvodem k neposkytnutí zdravotní péče.
 • Pokud budete vyžadovat a nenaruší to průběh výkonu, nebo nevytvoří epidemiologické či jiné bezpečnostní riziko, máte právo vyžadovat u prováděných výkonů účast blízké osoby.
 • Máte právo být chráněn proti nemocničním infekcím – všichni pracovníci nemocnice musí před jakoukoli manipulací s pacientem mít umyté či vydesinfikované ruce.

Máte právo na osobní kontakt s vašimi blízkými
Zdroj: http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=803189

delfin

Komentáře nejsou povoleny.