Mudr. Eleková

Posted in on 28 Led 2015

MUDr. Ludmila Eleková: Hliník ve vakcínách

Napsal Svět kolem nás dne . Kategorie Zdraví

O hliníku ve vakcínách se mohutně diskutuje ve vědeckých kruzích i v komunitách zabývajících se bezpečností očkování. Ukazuje se totiž, že právě hliník bude asi tím hlavním problémem vakcín.

Historii jeho používání, důvod, proč ve vakcínách je a další informace najdete jinde na těchto stránkách, např. v článku Dr. Russella Blaylocka „Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra“ nebo v mém článku „Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí – 4.část“. V tomto článku chci jen stručně shrnout možné problémy s dávkou a toxicitou.

Zastánci očkování obvykle argumentují – pokud se vůbec hliníkem ve svých úvahách zabývají – že neškodí, protože se vyskytuje bohatě v přírodě, pitné vodě, potravinách a že ho lidé snadno vyloučí. Je také velmi zajímavé, že v článcích zabývajících se toxicitou hliníku se podrobně probírá jeho vstřebávání z vody, potraviny, tetrapakových obalů, diskutuje se problém intravenózní výživy lidí na dialýze a nedonošených dětí, je uváděna nejvyšší povolená dávka FDA pro parenterální příjem, ale v žádném z těchto článků se nediskutuje obsah hliníku ve vakcínách a jeho osud v organismu.

MUDr. Ludmila Eleková – Důvody proti očkování

Vědci, kterým dělá hliník ve vakcínách starosti, tvrdí něco jiného. Podotýkám, že na rozdíl od propagátorů očkování mají pro svá tvrzení důkazy v bohaté, kvalitní a opakovatelné vědecké literatuře. Podrobně to popisuji ve svém článku „Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí – 4.část“.

Velmi stručně o pohybu hliníku naším tělem:

Hliník z potravy a vody: vstřebatelnost cca 0,25%, doba vylučování řádově hodiny. Povolený limit v pitné vodě 200 μg/l, tj. z litru vody vstřebáme cca 0,5 μg/l, odhad celodenní konzumace u dospělého se odhaduje na cca 30–50 μg.

Hliník ve vakcíně: vstřebatelnost téměř 100%, doba vylučování roky, protože se rozšíří do celého těla. Povolený limit pro parenterální (infúzní) zdroje hliníku pro dialyzované pacienty a nedonošené děti je 5 μg/l. Na celé cca dvouměsíční dítě to je cca 30 μg/l.

Oficiálně udávané množství hliníku ve vakcíně Infanrix Hexa je 820 ug (mikrogramů), viz http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/Infanrix%20Hexa%20PI.pdf. Množství hliníku ve vakcíně Synflorix, která je obvykle aplikována současně, je dalších 500 mikrogramů, viz http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/Synflorix%20Souhrn%20SPC.pdf.

Pokud je tato kombinace aplikována 2- nebo 3-měsíčnímu kojenci vážícímu zhruba 5–6 kg, dítě dostane najednou do těla celkem 1,32 MILIGRAMŮ hliníku. (miligram = 1.000 mikrogramů)Tato dávka překračuje limit pro parenterální příjem cca 40–50x, podle hmotnosti dítěte.

Dosud jsem nediskutovala akutní hladinu hliníku v organismu po aplikaci vakcíny. Proč by nám to mělo dělat starosti? Počítejte se mnou.

Ve vědecké literatuře se uvádí, že hladiny vyšší než 100 mikrogramů na litr krve jsou toxické. Doslova se v článku „Aluminium toxicity in infants and children“ (Pediatrics, March 1996, 97(3):413-416) uvádí, že „přesný práh toxicity není znám, ale může být i nižší než 100 μg/l“. To znamená, že hladina 100 μg/l je velmi benevolentní.

5 kg kojenec má cca 0,5 l krve. Nepotřebujeme ani kalkulačku, abychom si dokázali spočítat, že hladina hliníku v krvi po této kombinaci vakcín bude 2,64 MILIGRAMŮ NA LITR, což přesahuje hranici toxicity DVACETŠESTKRÁT.

Za povšimnutí stojí, že kdyby tyto vakcíny – dávku pro kojence – dostal dospělý člověk o váze 60 kg, i u něj dojde k překročení toxické hladiny více než 2x. Na internetu visí nabídka odměny pro jakéhokoli zástupce farmaceutické firmy nebo lékaře propagujícího očkování, aby si nechali veřejně píchnout doporučené dětské očkování, ale v dávce přepočtené na jejich hmotnost, tj. cca 10-15 ampulí. Odměna je postupně zvyšována. Nyní je již více než 100.000 amerických dolarů. Dosud se nikdo nepřihlásil. Proč ne, když je to podle nich bezpečné? Nikdo nechce stotisíc doláčů za „včeličku“? Viz http://www.alternative-doctor.com/vaccination/doubledaydare.html.

Jak víme, že se hladina hliníku natolik zvýší? Na základě vědeckých studií, které studovaly radioaktivně značený hliník po injekčním podání. Zjistilo se, že se rychle dostává do celého těla, i mozku a zůstává v něm po dlouhou dobu, viz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9302736.

Malý kojenec má nezralé a nedostatečně funkční ledviny, proto se hliníku neumí zbavit. Předpokládaný poločas vylučování hliníku z organismu po injekčním podání se odhaduje na roky.

Hliník je neurotoxický. V mozku a nervovém systému obecně dělá pěkně ošklivé věci. Váže se s fluoridy do komplexních sloučenin fluorohlinitanů, které působí na buněčných membránách jako falešní poslové – dokáží napodobit signály mnoha hormonů. Tento biochemický mechanismus je velmi dobře prozkoumán, mj. českými vědci prof. RNDr. Annou Struneckou, DrSc. a prof. RNDr. Jiřím Patočkou, DrSc. Stačí stopová množství těchto prvků, aby se vzájemně spojily a účinkovaly. Když vědci studovali toxicitu fluoru, ani nemuseli hliník přidávat – stačily stopy z laboratorního skla.

Dále hliník výrazně zvyšuje excitoxocitu, působí jako volný radikál, poškozuje energetický metabolismus neuronů. Patologicky stimuluje imunitní systém. Podrobný popis jeho negativních účinků najdete v článku Dr. Russella Blaylocka „Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra“.

Jak se projevuje intoxikace hliníkem? To je dobře zdokumentováno na případech otrav. Dělníci v továrnách zpracovávajících hliník při otravě vykazovali tyto příznaky: poruchy řeči, křeče, špatná koordinace pohybů, vrávorání, při dlouhodobé chronické otravě došlo k demenci. Souvislost hliníku a Alzheimerovy nemoci je bohatě diskutována ve vědecké literatuře.

Dalšími nedobrovolnými pokusnými králíky byli lidé odkázaní na umělou ledvinu. Předtím než se začal hliník odstraňovat z vody, používané při dialýze, trpěli pacienti tzv. dialyzační encefalopatií, která se svým průběhem a rozvojem příliš nelišila od Alzheimerovy nemoci. Došlo u nich nejdříve k poruše až ztrátě řečových schopností a nakonec k demenci.

Nedonošené děti mnohem častěji umíraly, když dostávaly nitrožilní výživu, která nebyla ochuzena o hliník. Při pitvě byla v mozcích těchto dětí nalezena vyšší koncentrace hliníku. Děti, které přežily, měly významně nižší výsledky inteligenčních testů než děti, které dostávaly výživu ochuzenou o hliník nebo nedostávaly žádnou nitrožilní výživu a byly krmeny normálně.

Během cca poslední generace raketově stoupá výskyt dětského regresivního autismu. To je stav, kdy dosud normálně se vyvíjející dítě velmi často v krátké době po očkování, přestane mluvit, přestane navazovat oční kontakt, velmi se zhorší jemná i hrubá motorika, děti vrávorají, zakopávají, netrefí se lžičkou do pusy, některé i přestanou chodit úplně. U mnoha z nich se rozvine epilepsie. Často dochází k regresu ve vývoji, vrací se pomočování a pokakávání u dětí, které již chodily na nočník. K tomu se přidávají známky narušené imunity: časté infekce, záněty střeva, alergie.

Zopakujme si popsané neurologické symptomy u výše zmíněných patologických stavů:

Dialyzační encefalopatie: ztráta řeči, křeče, demence

Otravy hliníkem v průmyslu: poruchy řeči, křeče, vrávorání a jiné poruchy mozečkových funkcí, demence

Regresivní autismus: ztráta řeči, křeče, vrávorání a jiné poruchy mozečkových funkcí, opoždění duševního vývoje.

Mnoho symptomů uvedených v příbalových letácích vakcín je způsobeno hliníkem, zejména zarudnutí a otok v místě vpichu, vysoký ječivý pláč, horečka, křeče a všechny symptomy nervového systému.

Dítě dostane při jednom očkování dávku hliníku, která 40x přesahuje celkovou denní dávku a hladina hliníku po očkování v jeho krvi 26x přesáhne horní hranici toxicity. Není přesně známo, jak dlouho se v krvi udrží takto zvýšená hladina, ale lze předpokládat, že jde nejméně o dny a tato doba bohatě postačuje k tomu, aby se hliník dostal do celého těla, včetně mozku. Flarend a kol. ve svém článku „In vivo absorption of aluminium-containing vaccine adjuvants using 26Al“ (Vaccine, 1997 Aug-Sep; 15(12-13):1314-1318) uvádí, že zvýšenou hladinu bylo možno detekovat až 28 dní po injekci! Tato dávka hliníku je při povinném očkování podána několikrát, při každé dávce hexavakcíny a pneumokokové vakcíny. Hliník se v dětském těle kumuluje, protože ho kojenec není schopen vyloučit.

Rodiče musejí vědět, že každá vakcinace vnáší do organismu jejich dítěte nebezpečné množství hliníku, který vždy vývoj dítěte poškodí. Někdy nepozorovatelně, kumulativně, někdy prudce a náhle. Nakolik, to záleží na dalších individuálních faktorech, které ale nejsou v době očkování známy. Nikdo neví, jak efektivně nebo neefektivně detoxikuje konkrétní dítě, jak pracují jeho ledviny, jakou má hladinu antioxidantů, jak účinné enzymy chránící proti volným radikálům, jakou hladinu esenciálních mastných kyselin, vitamínu C a D, magnésia, jak je v okamžik očkování odolné vůči excitotoxicitě apod. Na tomto místě chci také upozornit na to, že umělá dětská výživa obsahuje mnohonásobně více hliníku a fluoru než mateřské mléko, proto nekojení je dalším rizikovým faktorem.

Podívejte se na děti kolem sebe. Kolik jich začíná pozdě a špatně mluvit, kolik jich je nemotorných, pozdě chodí, kolik jich má narušený svalový tonus, kolik jich má sklon ke křečím, poruchy imunity atd. Nedávno byla v televizních zprávách reportáž, že si učitelky ve školkách všimly, že děti mají špatnou jemnou motoriku. Apelovaly na rodiče, ať se jim víc věnují. Co když to není zanedbanou výchovou, ale narušením vývoje mozku po očkování? Je to plošné, že by najednou všichni rodiče přestali s dětmi kreslit, navlékat korálky apod.? Jedna maminka vyprávěla o dcerce své kamarádky, řádně naočkované včetně pneumokoka. Dítě v roce a tři čtvrtě nechodí, nemluví, vydává jen zvuky, má problém se trefit dětským hrnečkem s náustkem do pusy. Nikomu to není divné, prý má svoje tempo, ale přesto chodí na rehabilitaci, takže to pediatrovi asi úplně normální nepřipadá.

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zdravi/758-mudr-ludmila-elekova-hlinik-ve-vakcinach

delfin

Komentáře nejsou povoleny.